16.1.12

આમ તો સૌ હાથમાં મારું હતું
ઈશ્વરી ઈચ્છાથી પરબારું હતું

હાંફતા મૃગને ના પૂછો કોઈ પણ
ઝાંઝવું મીઠું કે 'લ્યા ખારું હતું ?

આજ પીળું પાન છેલ્લું તુટતા
વૃક્ષ જાણે સાવ નોંધારું હતું

દ્રશ્ય રૂડું લાગતું જે આયને
'હું' પણા પાછળ એ હિચકારું હતું

કેટલી આંખો અમે લુછી હતી
એટલે આ મોત ચોધારું હતું
ડો.નાણાવટી ૧૬-૧-૧૨

No comments: