9.6.11

પાંપણોમાં કેટલુંયે સાચવ્યું છે
ને પછી શમણાંમા સઘળું સળવળ્યું છે

લાગણીમાં ટેરવા મારા ઝબોળ્યાં
એ, લખેલી હર ગઝલમાં નીતર્યું છે

આંગણું ઉંબર વટે ના, એટલે તો
ડેલીએ ષડયંત્ર સાંકળનુ રચ્યું છે

હું અને મારા જ ખુદ પ્રતિબિંબ વચ્ચે
કોણ જાણે પારદર્શક શું નડ્યું છે

સાવ અણધાર્યો અડ્યો પાલવ અજાણ્યો
તોયે અમને લાગતું, અંગત અડ્યું છે

1 comment:

k m cho? -bharat joshi said...

આખી ગઝલમાં ઝબોળાઇ ગ્યા...
સાવ અણધાર્યો અડ્યો પાલવ અજાણ્યો
તોયે અમને લાગતું, અંગત અડ્યું છે

અને આમા તો પુરેપુરા પલળી ગ્યા.........