15.6.11

તમારા નામનો આ જામ છે
વિરહની પ્યાસનો અંજામ છે

કરૂં હું રિંદગી કે બંદગી
જરા પુછ્યાનો બસ ઈલ્ઝામ છે

સમયની રેતનુ મૃગજળ પીવું
ઉપરથી હાથ તુટ્યું ઠામ છે

અમારૂં નામ જે પણ હોય તે
વિશેષણ કાયમી બદનામ છે

પછી તું કોસજે સાકી મને
નજર પાછળ કરો, ઈમામ છે

No comments: