30.6.11

બે - હિસાબી ગઝલ

લોન લીધી શ્વાસોની મનવા
વ્યાજ સહિત મુંઝારો ભરવા

ભાવ વધે, પડછાયા માફક
સાંજ પડે દોઢા ચુકવવા

શેર ખરીદ્યા સંબંધોના
ચડ-ઉતરમાં કેમ નિભવવા

રેડ પડી સંતોની એવી
પૂણ્ય પરાણે આજ કઢવવા

ફિક્સ કઢાવી ઉભવાની મેં
ચાર ગણી થઈ મળશે સુવા

1 comment:

k m cho? -bharat joshi said...

શેર ખરીદ્યા સંબંધોના
ચડ-ઉતરમાં કેમ નિભવવા

as a stock broker..
silence between 2 UNKNOWN people creates a relation
but,
silence between 2 KNOWN people breaks the relation
so, KEEP IN TOUCH hv a "connrcting" day

કનેક્ટ રહીને નિભાવો.......