10.6.11

પ્રતિબિંબ નામે નગર આ સ્થળે છે
છતાં શખ્સ સામા અજાણ્યા મળે છે

ખબર છે જવું ત્યાં નિરર્થક છે કિંતુ
અકારણ ચરણ એ ગલીમાં વળે છે

પતંગા પ્રતિ થઈ કઠણ, મીણબત્તી
પરિતાપ રૂપે પછી પીગળે છે

અમે પણ પયંબરના વંશજ હતાં, પણ
હવે મયનું અંબર સદા ઝળહળે છે

હરેક વૃધ્ધને મોત આવે છે, મતલબ
બધાની ખુદા બંદગી સાંભળે છે

No comments: