7.5.12

એક બે વાદળ નિચોવી
મ્હેકની બસ રાહ જોવી
આપણી અંગત વ્યથાઓ
બંધ બે આંખે જ રોવી
જે હજી નહોતી કરી, એ
વાતને ઠાલી વગોવી
શોધવા જો તું નીકળ, તો
જાત છે મંજુર, ખોવી
મોતના મણકાએ પુગ્યો
જીંદગી આખી પરોવી

No comments: