4.5.11

575

ઢુંઢવા મંઝિલ અમે નીકળ્યા હતાં
જીવવા જેવા મુકામો છે છતાં

જીંદગી નામે સજા દીધી મને
જન્મ લીધો એજ મારી છે ખતા ?

આજ સુધી ઉંબરાની કોઈએ
ના કીધી છે આગતા કે સ્વાગતા

ઠેસ વાગી આકરી જમણા પગે
મૈકદે તો બેઉ પગ સાથે જતાં..!!

શાંત, કોમળ, રાહ જોતી’તી કબર
કેમ જાણે હોય મારી વાગ્દતા..

3 comments:

Dr.Priyavrat said...

Just fine,specially-"Maikada ni thesh"-PCJ

priyavrat said...

Just fine,specially"Maikada Ni Thesh"

Anonymous said...

jamavat aakhi ghazal jamavat, life is actually journey which we spend searching for destination...,kabar is vagdata too good... amar mankad