10.5.11

હાથની રેખા અધુરી જોડવી છે
માન્યતાઓની મટુકી ફોડવી છે

સહેજ સંબંધો તણી ડાળી ઝુકાવો
એક બે મીઠી ક્ષણોને તોડવી છે

આજ જો રસ્તા વળે ના એ તરફ, તો
મંઝિલો ખુદને અમારે મોડવી છે

યૌવને જ્યાં આંગણે બચપણ હણ્યુ’તું
ત્યાંજ શૈષવ નામ ખાંભી ખોડવી છે

મન હજી ના માનતું, એને મઝારે
"છું", "નથી" ની એક તક્તી ચોડવી છે

2 comments:

k m cho? -bharat joshi said...

577

તબીબો ન જાણે એ ઝખમો અનેરાં
બધી વાર પીડાઓ નાડે ન આવે

578
મન હજી ના માનતું, એને મઝારે
"છું", "નથી" ની એક તક્તી ચોડવી છે

લા જ વા બ .. .. .. ..

Anonymous said...

એક બે મીઠી ક્ષણોને તોડવી છે
"છું", "નથી" ની એક તક્તી ચોડવી છે...

maja avi gai takat.... amar mankad