19.5.11

નર્યા આ પ્રતિબિંબના એક શહેરમાં
કદી સાચનો અંચળો તું પહેરમાં

સમુંદરમાં મળતી સરિતાની માફક
ભળી જાય શબ્દો ગઝલની બહેરમાં

વળી ક્યાંક છુટ્ટા થયા કેશ એના
વળી એ જ ખુશ્બુ હવાની લહેરમાં

પ્રભુ નામ નો લઈને શ્રધ્ધા કટોરો
હરિ રસને મીંરાએ પીધો ઝહેરમાં

સતત આંસુઓથી સિંચીને હજી પણ
બળે એક દિવો કબરનાં કહેરમાં

1 comment:

Anonymous said...

last 2 kadi moj... amar mankad