1.5.11

આજ પાસા ફેંકવા છે
સૌ શકુની રહેંસવા છે

બંદગી કાજે ઉઠેલા
હાથ પાછા ખેંચવા છે

જે શિલાલેખો લખેલા
રક્તથી એ છેકવા છે

એક રેખા શું લખનની
સાત દરીયા ઠેકવા છે

પથ્થરે પોઢી ગયેલા
ઈશ્વરો છંછેડવા છે

શોધવા શૈષવને, ખિસ્સા
કાળના ખંખેરવા છે

શું ફરક પખવાજને હો
દાદરો કે કહેરવા છે

1 comment:

Anonymous said...

kal ne kahnkherva ane dadro ke kerava ... maja avi... lakhta raho ... amar mankad