3.5.11

દિવાલો વગરના કોઈ ઘરને શોધો
સવાલો નથી એવા ઉત્તરને શોધો

રિવાજો ભળે છે સતત માન્યતામાં
નદીમાં સમાતા સમંદરને શોધો

ઉગે પર્ણ પીળા, ખરે કુંપળો સૌ
બદલતા યુગોના ધરોહરને શોધો

ધરી ચોકટે શિશ થાક્યા હવે તો
કૃપા જ્યાં વરસતી નિરંતરને શોધો

મને નાતની બહાર કાઢી મુક્યો છે
હવે કોઈ રાણા સમા વરને શોધો

જવું કેટલે, એક "તારા" સહારે
ફટાફટ મળે એ પયંબરને શોધો

1 comment:

k m cho? -bharat joshi said...

નદીમાં સમાતા સમંદરને શોધો
ઉગે પર્ણ પીળા, ખરે કુંપળો સૌ

"પ્રતિમુખ" કાવ્યાંકન વાંચવાની ખૂબ મજા આવી