23.5.11

એક જ મુઠ્ઠી ઝાકળ સામે
દરિયો લખતો, તારા નામે

ટહુકાને માની લે કાગળ
સરનામુ સહિયરને ગામે

દંડાયો ફુલોને હાથે
બાવળ વાવ્યાના ઇલ્જામે

અલબત, બિન હિસાબી કર્મો
તસ્બીએ રાખ્યા ઈમામે

શ્વાસે પણ જાણે કે આજે
પોરો ખાધો’તો વિસામે

No comments: