2.5.11

ચાલ ખુદા તીન પત્તી રમીએ
એક બીજા અણજાણ્યા રહીએ

લોક ત્રણેનો તું અધિપતી, ને
તઈણ અવસ્થાને અમ જીવીએ
...
બંધ તમારી બાજી, ને સૌ
બંધ કરી મુઠ્ઠી અવતરીએ

ચાલ મુજબનું પાનુ ખોલો
રોજ અમે સંજોગ ઉતરીએ

એક ન દેતા દાવ વધારે
શિશ ઝુકાવી માંગી લઈએ

જાણ બધું તું આગળ પાછળ
તોય બધું તફડંચી કરીએ

સો અભિમાની એક્કા ઉપર
એક અલખથી હારી જઈએ

2 comments:

Anonymous said...

ચાલ મુજબનું પાનુ ખોલો
રોજ અમે સંજોગ ઉતરીએ,
deadly...

tafadnchi kariye... 3 lok no tu adhipati ... padkyo barobar padkyo uparvala ne... moj...amar mankad

Anonymous said...

shataranj ke khiladi khuda jane dr vijay joshi.