20.5.11

કેમ પગલાં પાધરાં પડતાં નથી
એમ કંઈ પગ સાવ લડખડતાં નથી

અશ્રુઓના રણ છવાયાં આંખમાં
ત્યારથી ભીનું અમે રડતાં નથી

ના દુઆ, કે બદ દુઆની આપ લે
એ બધામાં આપણે પડતાં નથી

સ્પર્શના પર્યાયની ચર્ચા કરી
એક બીજાને અમે અડતાં નથી

લ્યો, તમે તો ઉંચકી લીધો મને
આજથી ધરતીએ પણ નડતાં નથી

No comments: