11.3.11

દ્વાર હજો, ના સાંકળ બનજો
સોચ વિચારે વાદળ બનજો
ધાર મુશળ, વરસ્યાને બદલે
ફુલ ઉપર ની ઝાકળ બનજો
રાહ સદા, અખબાર નહી પણ
પ્રિય સખીનો કાગળ બનજો
આંખ સર્યું અશ્રુ ના હરગીઝ
મૃગનયનીનુ કાજળ બનજો
જીવ ભલે ચંચળ હો કિંતુ
મોત સમે વિંધ્યાચળ બનજો

No comments: