22.3.11

એક મુઠ્ઠી રણ મને આપો
રેતનાં કામણ મને આપો
.
હાથમા ના હાથ દેવાના
ફક્ત બે કારણ મને આપો
.
ઝૂરતી રાધા, તમે લઈ ને
વેદનાનાં ધણ મને આપો
.
હોઠ બે ભેગા મળી કાયમ
મૌનનું વળગણ મને આપો
.
એમને રોકી શકું બે પળ
એટલી અડચણ મને આપો
.
બંધ આંખે દિવ્યતા ઝંખુ
મોતનું આંજણ મને આપો
.

1 comment:

Anonymous said...

બંધ આંખે દિવ્યતા ઝંખુ
મોતનું આંજણ મને આપો

wah sir njoyed ... aam to many lines are there to apperciate... but just one of them... amar mankad