16.3.11

આજ મેં ખુદની કરી હત્યા, સુણો
લાગણીનો ગાળીયો લઈને કુણો
આ ધરા તો ગોળ છે, ને હું તને
શોધવા ફંફોસતો’તો હર ખુણો
દાખલા હાથે કરી અઘરા ન કર
ભાગવાની વાતને નાહક ગુણો
હાલ-એ-દિલ દુનિયાના ચીંથરેહાલ છે
ખા-મ-ખાં સંબંધના બખીયા તુણો
જે સતત ધોવાય છે આંસુ થકી
એ ક્બરને ના કદી લાગે લુણો

No comments: