17.3.11


હતાં ના હતાં થાય, નામી અનામી
તને પૂછનારૂં, ન કોઈ સુનામી

.
ભલા એક ચીઠ્ઠી ચબરખી તો મોકલ..!!
થશું સજ્જ સત્કારવાને , સુનામી

2 comments:

Anonymous said...

mot na teda na hoy bapu. dr vijay

Anonymous said...

is this anger pain or request to TSUNAMI. what a lovely name tsunami is? dr. sharad