26.3.11

ધડકનો છે મોતની પગથાર પર

જીંદગીની ચાલ, જાણે ઉમ્રભર

કેટલી ઇચ્છાના દોડે મૃગ , હવે

મૃગજળે બે ચાર દિ’ વસવાટ કર


યાદ શું રાખું પ્રસંગોની ગલી

એક તરફી જીંદગીની છે સફર


રાત પુરી, ને ખતમ બોતલ બધી

એમ તો પીતાં અમે પણ માપસર


શ્વાસનાં શહેરેથી નીકળ્યા લ્યો અમે

એક હું, ને હમસફર મારી કબર

No comments: