14.4.11

556

બે હિસાબી શ્વાસ લેતો થઈ ગયો
આખરે ઈન્સાન "મહેતો" થઈ ગયો

તું સમયને બંધ મુઠ્ઠીમાં કસે
એ બનીને રેત વહેતો થઈ ગયો

પાદરે ટહુકા ગઝલના સાંભળી
પાળીયો ઈરશાદ કહેતો થઈ ગયો

એટલા મિત્રો વસે ચોપાસ, હું
ઘાવ પહેલા દર્દ સહેતો થઈ ગયો

આજીવન જીવ્યા સબબ આ મ્હાંયલો
શ્વાસની હદપાર રહેતો થઈ ગયો

1 comment:

Anonymous said...

TAMRI KAVITA GAZAL PALIA NE PAN BOLTA KARI DE TEVI CHE.DR VIJAY