18.4.11

560

મેં ગઝલ મુકી દીધી છે હોડમાં
શબ્દને શ્રધ્ધા હતી રણછોડમાં

ઓગળીને થઈ જશે મૃગજળ બધું
થાંભલો ઈચ્છાનો રણમાં ખોડમાં
...
કાલ, તું પણ, શક્ય છે નીચે રહે
સૌની ઉપર થઈને મટકી ફોડમાં

હો ભલે બમણું, છતાંયે છળ હતું
સાદને, પડઘા થકી તું જોડમાં

છે જગા તારી મુકર્રર, કોઈની
કાંધ પર લઈને ચરણ, તું દોડમાં

No comments: