25.4.11

દાખલા સંબંધના જોજો કદી
સ્થાન મારૂં હોય કાયમની વદી

ક્ષણ સરીખા બે કિનારા જોડતો
એક સેતુ બાંધતાં લાગે સદી

પ્રેમથી એકા બીજા ઓળંગજો
છેડતાં વિખવાદ જ્યારે સરહદી

બંદગીનો મેઈલ પાછો આવશે
પ્રાર્થના તારી હશે જો તળપદી

લાશ જ્યારે આવતી કોઈ નવી
ક્બ્ર એકે એક થાતી સાબદી

No comments: