25.4.11

નબળી, પણ રજુઆત હતી એ
ના કોઈ મોટી વાત હતી એ

મજબૂરીમાં હાથ ઉઠ્યા, પણ
શ્રધ્ધાની શરુઆત હતી એ

મૃગજળની અફવા હો ચાહે
હરણાની તાકાત હતી એ

પોકારે એ રોજ છડી, પણ
ઝાકળની તો ઘાત હતી એ

ઠાલા રોતા મોત ઉપર સૌ
અમને તો નિરાંત હતી એ

No comments: