24.4.11


શગ જરા સરખી કરી
થ્યો ઉજાગર તું ફરી

એક આભા જે હતી
આજ આભે ઉભરી

શ્વાસને બદલે કરી
તેં ચૂકવણી આકરી

સાવ નોંધારા બન્યા
પ્રેમ, ભક્તિ, ચાકરી

છે હજી ઈશ્વર સમુ
વાત અમને સાંભરી

1 comment:

Anonymous said...

turn to god before you return to god.jai sai ram. dr vijay.