22.4.11

564

લાગણીની લહેરખી કાફી હતી
બાંધવા સંબંધ, ક્યાં કોઈ ફી હતી..?

જુલ્મ, મહેણા, ઘાવ તો તેં દઈ દીધાં
આપવી મારે ફકત માફી હતી

જો, પસીનો દડદડે ફુલો ઉપર
રાત, લાગે છે ઘણું હાંફી હતી

પાંસઠે પણ પ્રિત કેવી સુમધુર..!
સાવ ધીમી આંચ પર બાફી હતી..!!

મોત મારૂં, ને ઉજવતાં આ બધાં
એ ખુદા, કેવી આ ઈન્સાફી હતી

No comments: