28.4.11

ત્રિભેટે ઉભો છું દિશા થઈને ચોથી
ત્રિશંકુ દીસું હું બધી બાજુઓથી

ભલે ટેરવાં પર કરે રક્ત તિલક
નથી અમને નારાજગી કંટકોથી

જરા પહોંચવામાં સમય તો ગયો, પણ
ઘણું શીખવાનુ મળ્યું કેડીઓથી

નિકટ છું ખુદાની ઘણો, મયકશીમાં
અમે ક્યાં લીધી કોઈ તસ્બી કે પોથી

સભામાં, અમોને પ્રસંશી બધાયે
બહાલી દીધી મોતને, તાળીઓથી

No comments: