21.4.11

એમનો વર્તુળ સરીખો પ્રેમ છે
ને અમારી સાવ ચોરસ ફ્રેમ છે

શ્વાસ ને ઉચ્છવાસ ઉપર કર નથી
એટલી મુજ પર ખુદાની રહેમ છે

તીન પત્તી જેમ શું રમતા હશો ?
જીદગી તો બોસ, ખુલ્લી ગેમ છે

હે પ્રિયે, આજે તને પરબિડીયે
ટેરવા બીડી દીધાંનો વ્હેમ છે

ચોસલાં ચારે તરફ છે મૌનના
કોઈ ક્યાં પુછે મઝારે, કેમ છે

No comments: