1.2.12

ટિક ટિક હલેસાં ને જીવન છે હોડી
દરિયો સમયનો, અને રાત થોડી

છલના છલોછલ ભરી કઈ રીતે છે
દર્પણ ખરેખર જુઓ કોઈ ફોડી

પાસા પડે 'ગર તો પોબાર, નહીતર
ખુલ્લી હથેળીમાં બે ચાર કોડી

નક્કી સ્વયંવરનું શમણું હશે એ
અમથી નથી રાતના ખાટ તોડી

નામે ગઝલ, પ્રેયસીને પરણવા
ઈર્શાદ ઘોડે શબદ જાન જોડી

હરદમ અગમ ગમને રમથી કરો કમ
તકતી હરેક મૈકદે દ્યો ને ચોડી..!!

કંડારવા અવનવા શિલ્પ, ઈશ્વર
અવ્વલ દરજ્જાની રાખે હથોડી

આતમ ભલે આજ સુતો મઝારે
ઉઠશે ફરી સહેજ આળસ મરોડી
ડો.નાણાવટી ૧-૨-૧૨

No comments: