3.2.12

શ્વાસની અથ:થી કથા કર જ્યાં સુધી
મોત નાં કહીદે "ઇતી" બસ ત્યાં સુધી

ઝાંઝવા બાબત હરણની શીખ લે
આપણે દોડ્યા કરીશું ક્યાં સુધી

જે હથેળીમાં શિલાલેખો લખ્યા
જીવવું છે એ બધાં ઉકલ્યા સુધી

વારતાનો અંત શું? એ જાણવું
છે અશક્ય પાનના ઉથલ્યા સુધી

No comments: