20.2.12

આજ આ ચહેરો નથી મારો ખુદા
હું જ છું, પણ મનસુબાઓ છે જુદા
સાંજના શઢ સુર્યનાં સંકોરતા
આગિયા બનતા પછી ખુદ-ના-ખુદા
ખુબ મારી જાતને શોધ્યા પછી
બારણે તકતી લગાવું, "ગુમશુદા"
ધૂળ જેવી વાત વંટોળે ચડી
આજ અફવાઓ બની ગઈ અર્બુદા
જીંદગીમાં શ્વાસ સૌ ફૂંકી રહ્યા
શી ખબર ક્યારે ફુટે એ બુદબુદા

No comments: