22.2.12

કસમ તારી હવે ખાવી નથી
ખુદા, કારી કોઈ ફાવી નથી

અમે પડઘે બિડી ચીઠ્ઠી છતાં
પરત તુર્તજ કદી આવી નથી

છુપાયું દર્દ મીઠું હો છતાં
વ્યથાઓ આપણી ગાવી નથી

મદિરા નામથી મૈકષ થયો
તને પ્યાલી હવે પાવી નથી

ઉગી તો ગઈ સમય આવે કબર
કહો છો કે અમે વાવી નથી..!!

ગહન છે કોયડો મૃત્યુ, હજી
મનખ પાસે કોઈ ચાવી નથી
ડો.નણાવટી

No comments: