18.2.12

સાવ સુક્કા બાવળે, કૂંપળ સમી કુમાશને
જોઈ એવુ લાગતું, ફાંસી દીધી લીલાશને

હાથ ખભ્ભે, તાળીએ, શિર પર ને હાથોમાં મળ્યો
પણ અમે ઝંખ્યા કર્યો તારા જ બાહુપાશને

કાળજુ કઠ્ઠણ તમારું હોય તો ક્યાંથી મળે
મેં જ સરનામુ લખી કાગળ બિડ્યો નરમાશને

ક્યાં થી ક્યાં પહોંચી ગયો આજે જમાનો, તે છતાં
એક પણ પત્તું નથી મળતું વધારે તાશને

શું અનુભવ શ્વાસ છેલાનો હતો, કોઈ ના કહે
પુછવું આખર રહ્યું એના વિષે કોઈ લાશને
ડો. નણાવટી

1 comment:

jayanta jadeja said...

last two lines....too good.