2.2.12

પૂરબ ને પશ્ચિમની પ્રશ્નાવાલીના
ઉત્તર અમે કાટખૂણે ગલીના

પનઘટ ઉપર કેડ કામણગરીની
નટખટ થશું કાંકરી માટલીના

હલકટ હતા, તોય અત્યંત જરૂરી
મણકા અમે એક વંશાવલીના

સ્મરણો અમારી હતી માત્ર પુંજી
વિતી ગઈ જે ઘડી પાછ્લીના

સાગર કરી પાર આવી કિનારે
અંજળ ખૂટ્યા છે હવે માછલીના
ડો. નાણાવટી ૨-૨-૧૨

No comments: