10.2.12

વેવલાઇન્ટાઇન ડે...!!!!

આજ બધું લાગે છે વૃંદાવન વૃંદાવન, આજ બધાં રાધા ને શ્યામ
મોર પિચ્છ હાથોમાં લઈ લઈને ઘૂમતા’તાં લાગણીને દેવા સૌ નામ
પ્રેમ થાતાં હશે તે કાંઈ આમ....!!
ભોર પડે ઊષા, ભર બપ્પોરે જ્યોતિ ને સાંજ પડે સંધ્યાને સંગ
એક પછી એક જાણે પીતા હો મૈખાને દોસ્તીનું નામ લઈ જામ
પ્રેમ થાતાં હશે તે કાંઈ આમ....!!
નાગ સમા ગુંચળાઓ કાંડે બાંધીને ફરે, છોકરીઓ થઈને બિંદાસ
કેમ જાણે શબરીઓ ચાખીને બોર કહે ક્યારે આવો છો તમે રામ ?
પ્રેમ થાતાં હશે તે કાંઈ આમ....!!
એક દિવસ ભૂખ્યાનો, એકાદો ઘરડાનો, એક દિવસ માંદાનો રાખ
કો’ક દિ’ તું માવતરને દેજે તો ક્યાંક તારા જીવતરમાં રીઝે ઘનશ્યામ
પ્રેમ કરવો તો કરવો રે આમ...
પ્રેમ થાતાં હશે તે કાંઈ આમ.......!!!!

No comments: