13.2.12

હજી શબ્દ તો છે જ હાથોમાં થોડા
ગઝલ ગૂંથવામાં પડ્યા સહેજ મોડા

નજાકત કલમની બીડી છે લિફાફે
શિલાલેખ ક્યાં છે કે મારું હથોડા

મહેક તારા શ્વાસોની નહોતી છતાં પણ
લીધા શ્વાસ જાણે હો અનશન નાકોડા

કરચલી નથી, છે તમારા બધાની
નારી લાગણીના સૂકાયેલ પોડાં

જીવ્યો ઝીલ્લતે જિંદગી મરતાં મરતાં
માર્યો તોયે કહેતા કે, થા વો નિગોડા
ડો નાણાવટી ૧૩-૨-૧૨No comments: