2.2.12

એક શ્વાસે મૌનને બોલી જુઓ
બંધ આંખો ઊંઘમાં ખોલી જુઓ

હું અને હું-પદ પ્રતિબીમ્બે જરા
આયનાને ત્રાજવે તોલી જુઓ

આપણા કઠ્ઠણ અબોલાઓ નીચે
ઈશ્કની નરમાશ છે, ફોલી જુઓ

લાગણી મારી ને નફરત આપની
ધરકધર જાતી'તી , સમતોલી જુઓ

રજકણો થી સેતુઓ બંધાય છે
રામજીની થઇ ને ખિસકોલી, જુઓ
ડો. નાણાવટી ૩-૨-૧૨

1 comment:

k m cho? -bharat joshi said...

આપણા કઠ્ઠણ અબોલાઓ નીચે
ઈશ્કની નરમાશ છે, ફોલી જુઓ....
વાહ શુ ભીનાશ છે...................