9.2.12

સમંદરની લહેરોને કહી દો, સમયસર
હિસાબો કિનારે કરી જાય સરભર

વસંતે હવા સંગ નાખ્યું'તું માંગુ
હજી તો આ ખુશ્બુ થઇ સહેજ પગભર

ન શિકવા ગીલા છે ભ્રમર કે કમળને
ગુઝારી હતી રાત બંનેએ રસભર

હતી રાત બાકી, ને સાકી છે મૈકશ
છલોછલ ભર્યો જામ, થોડી સબર કર

બચ્યા શ્વાસ છેલ્લા, ને મંઝિલ છે આઘી
કબર તક પહોંચવા જરા કરકસર કર
ડૉ નાણાવટી ૯-૨-૧૨

No comments: