10.2.12

ટા..............ઢ

પરબારી સોંસરવી ઉતરતી જાય
કેવી આ ટાઢુંડી લખલખતી વાય

તાપણીએ જ્વાળાઓ સઘળી બેકાર
શિયાળો કડકડતો આને કહેવાય

નાના કે મોટેરા, પુરૂષો કે નાર
થરથરતા હાથોએ બમણેરૂ ખાય

સુરતીના લાલાઓ લીલ્લી જુવાર
ફાકંતા ફાકંતા કેવા હરખાય

બળબળતો ઉનાળો આવી ગ્યો યાદ
બર્ફીલી સુસવાતી એવી તે લ્હાય
ડૉ નાણાવટી "૬ ડીગ્રી "

No comments: