2.3.10


રાધા ને કાન રમ્યાં
વ્રજમા
ઉલ્હાસથી, એ
હૈયામાં,
ધૂળેટી
સાચવો...
**

**

તમને યે
ક્યાંક કોઈ
રાધા મળે તો
સહેજ
ચપટી

ધૂળ એંઠી
સાચવો...!!!!

No comments: