19.3.10

બે મુક્તક

શબ્દની એકેક ઇંટે ઘર બનાવ્યું
ને ગઝલ જેવું જ કૈં સુંદર બનાવ્યું
કાફીયા બારી, રદીફના દ્વાર મુકી
માતૃભાષા નામનું ઉદર બનાવ્યું
************************
કાંતવું ઝીણુ તમારું કામ છે..?
સત્યથી આઘું ઘણુયે ગામ છે
શ્વાસની ગોળી ગળી શક્તા નથી..!!
તો પછી શું કામ ગાંધી નામ છે..??

No comments: