20.3.10

બે મુક્તક
સાંવલી ભીની સુકોમળ પાંખડી
એમ એની અધ બિડેલી આંખડી
સ્વપ્ન રૂપે પણ પ્રવેશી ના શકો
પાંપણો ચોકી કરે દ્વારે ખડી
************************
હોઠ અમને કાનમાં એવું કહે
એક બીજા સંગ આલિંગન ચહે
પ્રેમની ભાષા હતી, એવું કહી
મૌનના નામે પછી ભગા રહે

No comments: