5.3.10

બારખડીની સહેલગાહે

ચાલ કલમને ઘોડે ચડીએ

શબ્દ નગરને ખુંદી વળીએ
.

અલ્પ, અર્ધ ને પૂર્ણ વિરામે

ઉંઘ જરા બસ ખેંચી લઈએ
.

ડાંગ સમો ’કાનો’ થઈને સૌ
દ્વાર ઉભી, અક્ષરને રક્ષીએ
.

દીર્ધ, હ્રસ્વ ની છતરી નીચે
પ્રેમ સભર બે વાતો કહીએ
.

કૃર બની નવ મુળ ઉખેડો
ભૃણ હણી ના કુળ લજવીએ
.

એક ભલે કે ’માતર’ બે હો
આગ સમી સમશેર જગવીએ
.

ગૌર વર્ણ કે કાળા કૌવા
ગૌણ ગણી સૌ સાથે મળીએ
.

શુક્ર કણી થઈ નભમાં ઉંચે
ચંદ્ર ઉપર જાણે અનુસ્વરીએ
.

લિંગ પૂજા દ્વાદશ, છવ્વીસા
બારખડી ચાલીસા ભજીએ

No comments: