22.3.10

હેય ઉનાળો
છેલ છોગાળો..!!

વૃક્ષની દેખાય સઘળી પાંસળી
પાનખર જ્યારે વગાડે વાંસળી

સુર્યને દોહ્યા પછી ઉભે ગળે
સૌ પીવે તડકો, ભરીને તાંસળી

ધોમ ધખતે, ઝાડનું ઠુંઠુ દીસે
આગનો પર્વત ઉંચકતી આંગળી

ધૂળની ડમરીઓ જાણે ગોકુળે
ગોપીઓ રૂમ ઝુમ રમે ઉછાંછળી

માનવી, દડ દડ પસીને, લૂ તણા
નાગને નાથી, ઉતારે કાંચળી

હા...શના વસ્ત્રો હરી વૈશાખડો
ઝુલતો, બેસી કદંબી ડાંખળી

2 comments:

GUJARATI SHAKIRA MAKER said...

bhukka bhai bhai...moj padi gai,have to tame
LAKH...LAKH... PATI
bani gaya..congo go ahead.
Dr.Sushil kariya had given regards to you,and thinkin for Ph.D in LIT.

Prashant said...

DHOM DHAKHTA UNALA MA TAMARI RACHNA THI HAIYE TADHAK VALI... GR8THOUGHT... KEEP IT UP...