10.3.10

શબ્દ મારા, નોટ ચલણી
ને ગઝલ, મારી ચુકવણી
.

મ્હેલ આશાનો ચણ્યો, પણ
મુકતા ભુલ્યો નીસરણી
.

આપનાં એકાદ શમણે
રાત કંકુ, થાય, વરણી
.

મૃગજળો, હાજર ન રહીને
ઠેલતાં રણની સુનવણી
.

શ્વાસને ઉચ્છવાસ કેરી
આજ પુરી થઈ પજવણી
.

બંધ આંખે, દિવ્ય ચક્ષુ
ખુલવાની કર ઉજવણી

No comments: