18.3.10

એક ટચકુકડીક
ગઝલ
.
સવર્ણ ગાથા
(છંદ: ગા ગા ગા)
.
ના માનો
કે માનો
ભવ આખો
જુર્માનો
.
સેવ્યા કર
અરમાનો
સહેવાના
અપમાનો
.
નરસીના
યજમાનો
આપસના
મહેમાનો
.
નાટકીયા
’સલમાનો
’માયા’ ના
સન્માનો
.
ફગવી દો
ફરમાનો
સ્થાપી દો
હનમાનો....

1 comment:

GUJARATI SHAKIRA MAKER said...

Wow this is too good,suffring from poemia...