19.3.10

................બે મુક્તક...................

એ હજી થાક્યો નથી એને તપાસો
સાવ ઉથલાવે બધું ચોપાટ પાસો
દાવનાં અક્ષાંશ ને રેખાંશ ઉપર
દુર સુધી ના જડે કોઈ દિલાસો
*************************
અસ્ત પામી ગ્યા પછીનો કાળ છું
જે હજુ ઉગ્યો નથી, એ બાળ છું
ચાંદની તરસ્યા, અમાસી રાતમાં
શાંત જળ આ સરવરોનુ આળ છું

No comments: