20.3.10

બે મુક્તક

જામ નથી, જામગરી આ તો
લોક ભલેને કરતાં વાતો
રાખ અગર પાષાણી હૈયું
તોજ પછી આખો જીરવાતો
*********************
એટલું સમજી ગયો છું હું ખુદા
છે હલેસા જૂજ, અઢળક નાખુદા
પોતપોતાની દિશા પકડે બધાં
ને પછી મંઝિલ કરી દે ગુમશુદા

No comments: