18.3.10

બે મુક્તક

આમ જુઓ તો બધું ઝાકળ હતું,
હાથમાં લીધા પછી પોકળ હતું
રૂબરૂ જેની થતો હું આયને,
એય મારી જાતનું એક છળ હતું
************************
આભને ચીરવું નથી કંઈ આકરૂં,
રામ નામે એક પથ્થર ઘા કરૂં
પેસવા જો કે હજુ એ દિલ મહી,
તીર મારાં નામના ભેગા કરૂં

No comments: