15.3.10

રાધા

કોણ હતું એ યમુના તટ પર
હાથ સુકોમળ રાખી મટ પર
.

નાગ દમન પેઠે આંગળીઓ
ભીંસ કસે ઘુંઘરાળી લટ પર
.

વાટલડીની ભીની જાજમ
પાથરતી આખા પનઘટ પર
.

સહેલ સખી સાથે છણકો લઈ
વાત પહોંચતી છટ ને ફટ પર
.

ખોતરતી પતાળ સમૂળગું
રીસ ઉતારી, રસ નટખટ પર
.

કો’ક બનીને અંગત અંગત
જીદ કરે તારી ચોખટ પર
.

આજ છબી રાધાની ઉપસે
કાન, અમારાં અંતરપટ પર

No comments: