10.3.10

એટલી , અમને ખબર છે
એક, મારી પણ કબર છે
શુષ્ક જીવન આપની બસ
લાગણીઓથી સભર છે
કાંગરે ઉભો ભલે, પણ
છેક પાયેથી સફર છે
મસ્જીદે એકેક બંદો
બંદગીથી તરબતર છે
બેવફા આ જિંદગીથી
ચેતવાને, ઉમ્રભર છે

No comments: